coco_

15 tekstów – auto­rem jest co­co_.

każdy człowiek jest in­ny i trze­ba go sza­nować ta­kim ja­kim jest .. cza­sem jed­nak ciebie zas­ka­kuje i to mo­ze w tym tkwi prob­lem ze nie umiesz so­bie z tym po­radzić, al­bo nie znasz go na ty­le, że mogłabyś uz­nac to za nor­malne .. cza­sem pop­rostu chcesz żeby było dob­rze, ale dob­rze po two­jemu .. 

myśl • 26 lutego 2010, 16:15

Spójrz , te­raz stoimy tu­taj , dokład­nie w tym miej­scu , mówiąc so­bie pop­rostu cześć , gdzie kiedyś całowałeś mo­je drżące us­ta i gładziłeś mnie czu­le po włosach .. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 grudnia 2009, 15:34

Spoj­rzała na niego , uśmie­chnęła się . On od­wza­jem­nił uśmiech i złapał ją za rękę . Te­raz kiedy stoją na prze­ciw siebie , kończąc to wszys­tko , nie myślą na­wet o tym, że kiedyś by­li jed­nością .. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 29 grudnia 2009, 18:47

Stał w deszczu ..
Krop­le spływały po je­go bla­dym policzku.
Stał sam .. Jak­by czekając..
Ze smut­kiem na twarzy spoglądał przed siebie ,
co chwi­la gwałtow­nie ob­ra­cając głowę.
Spuścił wzrok .. Pod­dał się?
Stra­cił nadzieje , od­szedł ..
A [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek • 22 grudnia 2009, 17:33

Kocha się zaw­sze, a nie czasami,
kocha się czy­nami, a nie słowa­mi :) 

myśl • 20 grudnia 2009, 12:27

Życie od baj­ki różni się tym , że ten kto jest zły na zaw­sze będzie złym . 

myśl • 17 grudnia 2009, 16:59

Stałeś tak blis­ko mnie.
Ja, szczęśli­wa dziewczynka,
bez­drad­nie zer­kałam na Ciebie,
darząc ciepłym uśmiechem.
W końcu spoj­rzałeś na mnie.
Czu­le, z miłością, tak .. jak te­go zaw­sze chciałam.
Spuściłam głowę, zaw­stydziłam się,
ale uśmiech nie schodził z mo­jej twarzy.
Podniosłeś [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 grudnia 2009, 20:58

Jeśli nie pot­ra­fisz zaufać ludziom, zas­tanów się czy ufasz sa­memu sobie. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 5 grudnia 2009, 22:14

Mówiłeś nie pat­rz ,
nie patrzyłam,
mówiłeś nie idź,
nie szłam,
mówiłeś nie kochaj ,
a ja ? Te­go aku­rat nie zrobiłam.
Wy­bacz, ale nie umiałam.
Tak chciałam Ci to obiecać,
lecz nie potrafiłam,
a gdy przyszłam do Ciebie,
ze łza­mi w oczach,
mówiąc, że kocham..
Usłyszałam tyl­ko :
"pro­siłem nie za­kochuj się" 

myśl
zebrała 21 fiszek • 4 grudnia 2009, 19:46

Wszys­tko przyszło tak nagle.
Za co ? Skąd?
W nic nie mogę uwie­rzyć ..
Ta­kie piękne słowa,
ale czy myśli ta­kie same?
Tak się boję..
Choć się o mnie troszczysz jak nikt inny,
choć jes­teś te­raz przy mnie,
kiedy Cię potrzebuję,
boję się .. boję się ,że znikniesz,
że gdy puścisz moją rękę ,
odej­dziesz i już nig­dy nie wrócisz .. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 grudnia 2009, 17:51
coco_

poznasz mnie z czasem ..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność